Курсове

Езикови курсове за възрастни:


Квалификационни курсове:


Езикови курсове за деца:

Курс по Английски език

Провеждаме групово и индивидуално обучение за възрастни и деца.

Обучението  на възрастни се извършва по системата Life, издание на National Geographic - модерна система за обучение на възрастни, разработена съгласно Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания.

Чрез системата Life се развиват еднакво основните умения за общуване на чужд език: говорене, четене, слушане и писане.

При ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ занятията са три пъти седмично в дните понеделник, сряда, петък или вторник, четвъртък, събота или през събота и неделя.

Продължителността на заниманията през седмицата е 4,5 уч.часа по 40 мин. /3 астрон. часа/. Времето на заниманията можете да изберете в една от групите, които се водят през седмицата:

 • сутрин от 09.00 до 12.00 часа.
 • следобед от 13.00 до 16.00 часа.
 • вечер от 18.00 до 21.00 часа.
Продължителността на заниманията в събота и неделя е 6 уч. часа по 40 мин /4 астрон. часа/:
 • сутрин от 09.00 до 13.00 часа
 • следобед от 14.00 до 18.00 часа
Групите се състоят от 5 до 8 курсисти, много рядко 10.


ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ за възрастни се провежда в удобно за курсиста време.

Цената на един учебен час (40 мин.) е 8.50 лв. Курсистът планира броя на заниманията за един месец напред и заплаща часовете за тези занимания в момента на записването. Обучението може да е с двама души, тогава се прави 15% отстъпка от цената.

Също така извършваме подготовка за TOEFL, IELTS и FCE, като цената на учебен час от 40 мин. е 8,50 лв. Обикновено едно занятие е от 3 /три/ учебни часа. Курсистът планира техният брой за един месец напред и заплаща часовете за тези занимания в момента на записването. Обучението може да бъде и с двама души като се прави 15 % от цената за всеки.

На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 7.00 лв.

Обучението по  Life става в пет курса, обособени в пет учебника:

Starter A1, Elementary A2, Pre-Intermediate В1, Intermediate B1+, Upper-Intermediate B2

STARTER - ЗА НАЧИНАЕЩИ

НУЛЕВО НИВО

Цена - 250 лв. (2 x 125 лв.) - 100 уч.ч. (2,50/уч.ч.). Продължителност - 8


седмици.

BeginnerCover_DN.jpgТози курс е подходящ за съвсем начинаещи, и се напредва с умерено темпо. Учебният материал е разпределен в 8 урока, в които постепенно и плавно се въвеждат новите думи и граматични понятия. Общият брой думи е около 800.

Нулево ниво включва:

 • Глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма 
 • Определителен и неопределителен член 
 • Образуване на множествено число 
 • Образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/ 
 • Сегашно просто време 
 • Предлози за време и място 
 • Лични и притежателни местоимения.
 • Минало просто време /правилни и неправилни глаголи/
 • Сегашно продължително време 
 • Сегашно продължително време за изразяване на бъдеще 
 • Учтива форма за правене на предложение /would you like/ 
 • Глаголът CAN /мога/ 
 • Форма за изразяване на наличност there is/are. 
Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 45.00 лв.
ELEMENTARY А1
Цена - 250 лв. (2 x 125 лв.) - 100 уч.ч. (2,50/уч.ч.)  Продължителност - 8 седмици.

ElementaryCover_DN.jpgКурсът е подходящ за хора с начални познания по езика.  Усвояват се около 1500 най-често употребявани думи и изрази, така че след началното ниво курсистите притежават основни комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации. Аудиоматериалите подобряват уменията за разбиране на разговори и радиопредавания.

Първо ниво включва:

 • Глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма 
 • Образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/ 
 • Сегашно просто време 
 • Форма за изразяване на наличност there is/are 
 • Модалния глагол CAN /мога/ 
 • Минало просто време /правилни и неправилни глаголи/
 • Бройни и небройни съществителни 
 • Учтивата форма “Бих искал” – I would like / Would you like 
 • Сегашно перфектно време
 • Степенуване на прилагателни 
 • Формата на глагола “имам” – have got 
 • Сегашно продължително време 
 • Конструкция за изразяване на бъдеще време - Going to
 • Правене на предложние с модалния глагол Shall
Учебният комплект съдържа учебник със CD, съдържащ упражнения, тестове и речник Collins Dictionary for Advanced Learners, учебна тетрадка със CD, съдържащо всички упражнения за слушане и произношение, мини книжка с граматика, речник и текст на всички диалози за слушане към учебника. Цена 45.00 лв.
PRE-INTERMEDIATE А2

Цена - 300 лв. (3 x 100 лв.) - 120 уч.ч. (2,50/уч.ч.)  Продължителност - 9 седмици.

Преговарят се всички граматически времена, като се прави съпоставка между тях, правят се преразкази със съгласуване на времената и се акцентира върху употребата на перфектни времена. Лексиката се обогатява с думи, свързани с техниката, географията, спорта, пътувания, известни личности и други свързани с ежедневието.

 Второ ниво включва:

 • Сравнително се разглеждат Сегашно просто време и Сегашно продължително време 
 • Преговаря се Минало просто време и се изучава Минало продължително време 
 • Бройни и небройни съществителни 
 • Сравнително се разглеждат двата начина за изразяване на бъдеще време – Will и Going to 
 • Преговарят се степените за сравнение
 • Сегашно перфектно време - нови приложения
 • Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/ 
 • Модални глаголи - /Modal Verbs should, must, might/ 
 • Изразяване на задължение с формата Have to 
 • Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/ 
 • Подчинени условни изречения от първи и втори вид /First and Second Conditional Clause/ 
 • Страдателен залог /Passive Voice/ 
 • Пряка и непряка реч

Учебният комплект съдържа учебник със CD, съдържащ упражнения, тестове и речник Collins Dictionary for Advanced Learners, учебна тетрадка със CD, съдържащо всички упражнения за слушане и произношение, мини книжка с граматика, речник и текст на всички диалози за слушане към учебника. Цена 45.00 лв.

INTERMEDIATE B1

Цена - 300 лв. (3 x 100 лв.) - 120 уч.ч. (2,50/уч.ч.)  Продължителност - 9 седмици.

Курсът е подходящ за хора, които са изучавали английски език дълго време и са запознати с всички основни граматични конструкции, но все още не могат да боравят свободно с тях. Подобрява се умението за участие без предварителна подготовка в разговори на позната тематика - например семейство, хоби, пътувания, работа, актуални събития, както и воденето на официална и неофициална кореспонденция. Текстовете са взети от телевизионни и радиопредавания и спомагат за развитие на основните умения за слушане и разбиране.

Трето ниво включва:

 • Сравнително разглеждане на сегашните времена – актив и пасив форми 
 • Сравнително разглеждане на миналите времена – актив и пасив форми 
 • Сравнително разглеждане на начините за изразяване на бъдеще време 
 • Изучават се много фразеологични глаголи, които са изключително използвани в разговорния английски език
 • Модални глаголи за изразяване на вероятност и правене на заключения
 • Пряка и непряка реч
 • Съгласуване на времената
 • Индиректни въпроси
 • Въпросът “нали”
 • Условни изречения от първи и втори вид
 • Инфинитив на глагола или Герунд – разширява се списъка от глаголи и фрази, които се използват с Герунд /- ing форма на глагола/
Учебният комплект съдържа учебник със CD, съдържащ упражнения, тестове и речник Collins Dictionary for Advanced Learners, учебна тетрадка със CD, съдържащо всички упражнения за слушане и произношение, мини книжка с граматика, речник и текст на всички диалози за слушане към учебника. Цена 45.00 лв.
UPPER-INTERMEDIATE B2

Цена - 300 лв. (3 x 100 лв.) - 120 уч.ч. (2,50/уч.ч.)  Продължителност - 9 седмици.

В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и други, съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда. В рамките на курса се затвърждават и усъвършенстват ситуационните употреби на граматическите категории и се постига балансирано владеене на езика.

Учебният комплект съдържа учебник със CD, съдържащ упражнения, тестове и речник Collins Dictionary for Advanced Learners, учебна тетрадка със CD, съдържащо всички упражнения за слушане и произношение, мини книжка с граматика, речник и текст на всички диалози за слушане към учебника. Цена 45.00 лв.

За определяне на  подходящото ниво, от което трябва да се включи  курсиста, се прави входящ безплатен тест.

Тестът може да направите on-line на страницата ни и да проверите нивото си сами или да го направите в офиса на фирмата и преподавател да определи подходящото за вас ниво.

Предлагаме индивидуално обучение по всички нива и подготовка за явяване на IELTS, TOEFL, подготовка за зрелостни изпити /матури/ и други.

Индивидуално обучение - ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА!

Обучението за деца се извършва в две форми:
Групово и индивидуално обучение.

Цената при групово обучение е 108 ЛВ/МЕСЕЦ. Заниманията са 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч. Групите са от 6 деца.

Индивидуалната подготовка се извършва върху материала, който се изучава в училището на детето. Цената на 1 уч.ч от 30 мин е 7,00 лв. Заниманията са 1, 2 или 3 /в отделни случаи/ пъти седмично по 2 уч.ч. Заплащането на обучението става на месечни вноски.

При индивидуално обучение на две деца се прави отстъпка 10 % за всяко дете.
Повече информация за обучението на деца може да намерите в офертата ни  ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА  в края на сайта.

 •  тел. 056/703 390